ZA ZÁCHRANU KOSTELA

V současné době probíhá sbírka na opravu střechy kostela, která je v havarijním stavu.
Více o historii kostela se dozvíte zde


P R O S B A

Sestry a bratři, ale také Vy, vážení příznivci
Církve československé husitské a zejména Sboru Mistra Jana Husa v Kolíně,

zajisté dobře znáte prvorepublikovou stavbu našeho „bílého kostela“ na Husově náměstí. Někteří víte i o tom, že Husův sbor byl postaven v modernizovaném řeckém slohu a že průčelí se vstupním portálem představuje holubici se složenými křídly, která je připravena vzlétnout. Ale jen málokdo z vás ví o současné katastrofální propustnosti střechy této budovy. Proto se na vás obracíme s prosbou o vaše porozumění a laskavé přispění na generální rekonstrukci.

První problémy se zatékáním se objevily na konci 2. světové války; způsobily je spojenecké nálety na Kolín. Od té doby farnost mnohokrát opravy řešila, ale vždy po čase znovu zatékalo. Za poslední čtyři desítky let – během působení nynějšího faráře – byly opakovaně prováděny opravy menší i rozsáhlejší, ale problémy přetrvávaly a vystupňovaly se během posledních dvou let. Zásadní vliv na zatékání má mušlovitý sklon střechy kostela a rovné střechy věže a farní budovy. Podle vyjádření řady pokrývačů a klempířů není jiné spolehlivé cesty k nápravě než celkové nové pokrytí střech. Takové zásadní řešení je ovšem velice nákladné; odborný rozpočet vychází téměř na 2 a ½ milionu Kč + 21% DPH.

Tato závratná částka nesmírně vysoko přesahuje finanční možnosti naší náboženské obce. Bratr Milan Kocourek, bývalý hlasatel BBC v Londýně, jenž bydlí na Husově náměstí, a sestra farářka ThMgr. Krasava Machová přišli s dobrou myšlenkou obrátit se s prosbou o pomoc nejen na věřící náboženské obce, ale i na příznivce Církve československé husitské a na obdivovatele krásné církevní budovy. Rada starších Náboženské obce Církve československé husitské v Kolíně proto vyhlásila účelovou sbírku, kterou na žádost farního úřadu schválila Diecézní rada Církve československé husitské v Praze, a také i vámi poskytnuté příspěvky budou určeny na pořízení nových střech, jež tvoří základ k potřebnému zabezpečení celé budovy. Kromě generální rekonstrukce střešní krytiny se uskuteční i nezbytně nutné zednické práce s následným vymalováním za použití lešení, protože mokré saze z komína prosákly do zdiva v kostele a další místnosti.

S pokornou prosbou se tedy na vás obracíme v důvěře, že naše úsilí o obnovu střech Sboru Mistra Jana Husa v Kolíně podpoříte i vy a s pochopením zašlete svůj dar na shora uvedený účel. Své dobrovolné - a pro nás tolik potřebné příspěvky - zasílejte na běžný účet náboženské obce číslo 420113319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočky Kolín. Děkujeme vřele za vaše přispění během loňské dušičkové sbírky, která vynesla částku 20. 503,- Kč; zároveň budeme velice vděčni za vaše dary lásky i kdykoli během celého roku 2021. Rozhodnete-li se nás podpořit - záleží na vás zda anonymně či s uvedením jména dárce - potom čitelně uveďte své jméno a příjmení a nezapomeňte vyplnit také variabilní symbol 22, který specifikuje vyhlášenou účelovou sbírku!

Mnohokrát děkujeme, jestliže vyslyšíte tuto naléhavou prosbu a váš dar – ve spojení dalších dobrých srdcí – umožní kompletní renovaci střešní krytiny Husova sboru, jenž je nejen výraznou dominantou Husova náměstí a domem modlitby věřících Církve československé husitské, ale i vysoce respektovanou budovou ze strany katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a výraznou architektonickou stavbou našeho královského města Kolína.

Ze srdce vám přejeme zvláště pevné zdraví, vnitřní pokoj a Boží požehnání: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ ( Bible, 4. Mojžíšova 6, 23 – 26 )


Statutární orgán kolínské náboženské obce Církve československé husitské:

Jiřina Kubková
předsedkyně rady starších

Th. Paed. Mgr. Oldřich Mach
farář

Patrik Černý
finanční zpravodaj

- - - - - -

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Blíž Tobě, Bože můj, jen Tobě blíž…
Ukaž mi, cesta že má k nebi jde…
A když mne jedenkrát v zásvětnou výš přenese
láska Tvá v nebeskou říš, tenkrát zatoužím již:
Pojmi mne k sobě blíž, jen k sobě blíž.
Zpěvník CČSH, píseň 23

Sestry a bratři, milí přátelé,

v nejbližších listopadových dnech naše kroky povedou na hřbitovy, do kolumbárií a urnových hájů, abychom s modlitbou a vděčnými vzpomínkami mysleli na své drahé, kteří nás na cestě života předešli z pozemské vlasti do vlasti nebeské. Každoročně tak činíme také ve všech místech našich farností a při hlavní dušičkové bohoslužbě – se čtením jmen zemřelých – v Kolíně. Na základě usnesení Vlády České republiky není však možné v tomto období konat veřejné bohoslužby ani jiná církevní shromáždění. Letošní dušičková bohoslužba v neděli 8. listopadu 2020 o 9. hodině v Husově sboru v Kolíně bude proto neveřejná, bez věřících, sloužená farářem za doprovodu varhan. Zazní při ní modlitby za zemřelé, jejich jména a nádherná píseň „Blíž Tobě, Bože můj“ (slova: Sarah Flower Adamsová, melodie: Lowel Mason). Tato píseň se dostala do zpěvníků téměř všech církví, neboť je známá v souvislosti s potopením velké zaoceánské lodi Titanic v roce 1912. Ti, kteří neštěstí přežili, uváděli, že právě tuto melodii hrála kapela ve chvílích jejího potápění. Z této písně zaznívá vyznání hluboké víry v Boha a naděje na Život v nebeském Domově. - Na přiložený obětinkový lístek čitelně napište křestní jména a příjmení svých blízkých zemřelých a obratem zašlete – stejně jako v minulých letech – na adresu: Farní úřad Církve československé husitské, Husovo náměstí 273, 28002 Kolín 2.

V letošním roce – shodou okolností v čase 100. výročí založení naší národní církve – se na vás obracíme s naléhavou prosbou o vaše laskavé přispění na generální opravu střech kostela, věže a farní budovy, skrze které – byť po mnohých dílčích opravách – stále silně zatéká. Odborné rozpočty vycházejí na téměř 2 a 1/2 milionu Kč + DPH cca 1/2 milionu Kč. Tato závratná částka vysoko přesahuje možnosti naší náboženské obce. Jednáme o dotaci s městem Kolín i s vlastní církví a hledáme různé cesty k řešení této svízelné situace. Proto i rada starších NO Kolín vyhlásila účelovou sbírku a právě i vámi zaslané prostředky prostřednictvím přiložené složenky s variabilním symbolem 22 budou určeny na pořízení nových střech, které tvoří základ k budování důstojného Božího stánku a k potřebnému zabezpečení celé budovy. – Více můžete sledovat na nově založených webových stránkách www.ceskoslovenskykostelkolin.cz Již nyní jsme vděčni za každou vaši finanční podporu, odbornou radu či pomoc, jak získat potřebné prostředky. Kontakty: pevná linka 321 722 944, mobil 720 668 098, e-mail: krasava.machova@seznam.cz

Tyto dny nám připomínají největší svátek naší republiky - 28. říjen. V současné době, kdy mnozí lidé kolem nás obdivně vzhlížejí za hranice naší republiky a cítí se být Evropany, ztrácejí národní cítění a přejímají cizí hodnoty, my děkujme ve svých srdcích za tento velký den, kdy zanikla habsburská monarchie a byla ustavena Republika československá. Mysleme na ty, kteří stáli u zrodu samostatného československého státu a v dalších desetiletích šířili v naší vlasti hodnoty pravého lidství. Zvláště buďme vděčni za naše prezidenty T. G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše; rovněž za M. R. Štefánika. A ve své večerní modlitbě prosme slovy písně 81 z našeho církevního zpěvníku: „Ty, Hospodine zástupů, jenž nad vším vládu máš, kéž uchováš nám naši vlast a drahý národ náš!“ - Do dalších dnů vám přejeme zvláště pevné zdraví, vnitřní pokoj a Boží požehnání: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“ (Bible, 4. Mojžíšova 6, 23–26). S přáním všeho dobrého

Th. Paed. Mgr. Oldřich Mach
farář v Kolíně

ThMgr. Krasava Machová
farářka v Zásmukách a v Kouřimi

 


 

Přispět můžete snadno přes internetové bankovnictví pomocí QR kódu
číslo účtu - 420113319/0800

variabilní symbol 22

Platba

Za vaše příspěvky předem děkujeme.

- - - - -

Galerie snímků z kostela po velkých deštích

 

Stav střechy kostela k srpnu 2020
Na snímcích jsou patrné praskliny v krytině i místa kde je vidět původní měděnou střechu. Zde se dostává voda pod krytinu a stéká ke komínu, kolem kterého prosakuje zdivem do sálu kostela.